عبدالرحمن نجل رحیم

    سمینارهای عصب پژوهی اجتماعی

 

   دکتر نجل رحیم  از جمله پایه گذاران  سلسله سمینارهای عصب پژوهی در ایران است. این سمینارها از سال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای      عصب پژوهی آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. از آنجا که اهمیت بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب پژوهی مدرن به طور روز            افزونی در حال افزایش است نام این سمینارها به عصب پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. به همین دلیل  در سال های اخیر تمرکز سخنرانی ها بر    بعد اجتماعی کارکرد مغز بوده است. این سخنرانی ها توسط متخصصین حوزه های مختلف علوم اعصاب و به صورت بینا رشته ای هر ماه یک بار در بیمارستان شهدا تجریش برای عموم برگزار میشده است. البته این سخنرانی ها مدتی است در بیمارستان ایرانمهر برگزار می شود. 

امسال این سخنرانی ها برای بیست و سومین سال متوالی در حال برگزاری است.

 

 

   سمینار آینده

 

 

 

 سمینار مغز پژوهی اجتماعی در اسفند ماه سال  ۹۸  به دلیل شیوع کرونا برگزار نمیشود.  

  ادامه جلسات به سال جدید موکول میشود و تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام می گردد.