فیلم و کتاب    آثار    سمینارهای عصب پژوهی     تحصیلات و علایق     خانه 

فیلم و کتاب  

.فیلم های جلسات  گذشته و کتاب های منتشر شده در محل برگزاری سمینار قابل دسترسی می باشد         

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description