دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

عصب شناس . مولفImage description


 

عبدالرحمن نجل رحیم ، عصب شناس و عصب پژوه ، سالها در دانشگاه شفیلد، لندن و سپس شهید بهشتی تهران پژوهش و تدریس کرده است.

حاصل تلاش او در جهت تبیین اهمیت علم عصب پژوهی در شناخت اجتماعی و ایجاد پیوند بین هنر و ادبیات و علم عصب پژوهی اجتماعی  بیش از پنجاه عنوان مقاله و چندین کتاب و فیلم مستند است.

او سمینارهای عصب پژوهی اجتماعی را از دو دهه گذشته تا کنون در بیمارستان شهدا تجریش تهران برگزارمی کند.